Thẻ: thành phần tham dự hội nghị đầu bờ gồm những ai