Thẻ: Cho biết các sự kiện sau đây xảy ra trong quá trình tự sao của ADN